1. Bendrosios nuostatos

  1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „VGP“ valdomo tinklapio „lagaminai.lt“ (toliau – Pardavėjas) naudotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus. Prieš pradedant naudotis interneto svetaine, asmenys įsigyjantys prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šia politika. Naudojantis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, pirkėjas patvirtina, kad sutinka laikytis šios politikos. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad pirkėjas, interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenys yra tvarkomi, visiškai pasitikėtų pardavėjo teikiamomis paslaugomis bei būtų informuoti apie tai, kaip yra tvarkomi asmeniniai duomenys. Pardavėjas, veiklos metu, vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

1.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai

1.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

1.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

1.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

1.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.2 Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 Jei pirkėjas nesutinka su šia politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, pirkėjas turėtų nesilankyti pardavėjo interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti pardavėjo teikiamomis paslaugomis. Nurodydamas savo asmens duomenis, pirkėjas sutinka, kad pardavėjas juos valdys ir tvarkys šioje politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.1.1 Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas politikos pažeidimu.

2.1.2 Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, pirkėjas privalo apie tai informuoti pardavėją. Pardavėjas jokiomis aplinkybėmis nėra atsakingas už žalą, atsiradusią pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog pirkėjas nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo.

2.1.3 Pirkėjo informacija tretiems asmenims gali būti atskleista tam tikrais atvejais:

 • Norint nepažeisti įstatymų arba reaguojant į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

 • Norint patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

 • Norint apsaugoti pardavėjo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

 • Kitais atvejais su pirkėjo sutikimu arba teisėtu pirkėjo prašymu.

 1. Elektroninės prekybos vykdymas

3.1 Prekių užsakymų apdorojimo, finansinių dokumentų išrašymo, su prekių pateikimu ar pristatymu susijusių problemų sprendimo, kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais pardavėjas tvarko tokius pirkėjo asmens duomenis:

3.1.1 Vardas;

3.1.2 Pavardė;

3.1.3 Telefono numeris;

3.1.4 Elektroninio pašto adresas;

3.1.5 Gyvenamosios vietos adresas;

3.2 Siekdami suteikti pirkėjui galimybę apsipirkti interneto svetainėje esančioje elektroninėje parduotuvėje pardavėjas vadovaujasi šia politika. Elektroninės prekybos vykdymo tikslais tvarkomi duomenys yra pateikiami partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

4. Elektroninės parduotuvės lankytojų registracija

4.1 Užsiregistravęs ir pateikęs savo duomenis, teisiniu pagrindu pirkėjas išreiškia sutikimą pardavėjui tvarkyti tokius pirkėjo duomenis:

4.1.1 Vardas;

4.1.2 Pavardė;

4.1.3 Telefono numeris;

4.1.4 Elektroninio pašto adresas;

4.1.5 Gyvenamosios vietos adresas;

4.1.6 Informacija apie pirktas prekes, jų rūšis, išleistas pinigų sumas.

4.2 Duomenų, tvarkomų elektroninės parduotuvės lankytojų registracijos tikslais, pardavėjas neteikia tretiesiems asmenims.

5. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

5.1 Tvarkydami ir saugodami pirkėjo asmens duomenis, pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

   1. Asmens duomenų pardavėjas neperduoda trečiosioms šalis.

5.1.2 Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

5.1.3 Pardavėjas taiko skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs pirkėjo asmens duomenys, kurie yra:

5.1.4 Elektroninės parduotuvės lankytojų registracijos duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio prisijungimo.

5.1.5 PVM sąskaitų faktūrų fiziniams asmenims išrašymo, prekių pardavimas individualia veikla užsiimantiems asmenims paslaugų duomenys saugomi 10 metų nuo prekių įsigijimo.

5.1.6 Už prekę sumokėtų pinigų grąžinimo duomenys saugomi 10 metų nuo prekių grąžinimo.

5.1.7 Elektroninės prekybos vykdymo (prekių užsakymų apdorojimas, finansinių dokumentų išrašymas, su prekių pateikimu ar pristatymu susijusių problemų sprendimas, kitų sutartinių įsipareigojimų vykdymas) duomenys saugomi 10 metų.

5.2 Iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų išimtys gali būti nustatomos tik tada, kai jie atitinka teisinius reikalavimus ir yra pagrįsti bei tinkamai dokumentuoti, nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių.

6. PVM sąskaitų faktūrų fiziniams asmenims išrašymas, prekių pardavimas individualia veikla užsiimantiems asmenims paslaugos teikimas

6.1 PVM sąskaitų faktūrų fiziniams asmenims išrašymo, prekių pardavimo individualia veikla užsiimantiems asmenims paslaugos teikimo tikslais mes tvarkome tokius duomenis:

   1. Vardas;

   2. Pavardė;

   3. Asmens kodas;

   4. Elektroninio pašto adresas;

   5. Telefono numeris.

6.2 Aukščiau nurodytais tikslais tvarkomi asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims.

7. Pinigų grąžinimas už sumokėtą prekę

7.1 Jei pirkėjas nusprendžia pasinaudoti teise grąžinti įsigytą prekę, sumokėtų pinigų grąžinimo tikslais pardavėjas tvarkytų tokius pateiktus asmens duomenis:

   1. Vardas;

   2. Pavardė;

   1. Banko sąskaitos numeris.

7.2 Aukščiau nurodytu tikslu tvarkomų asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims.

8. Duomenų subjektų teisės

8.1 Naudotojas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą, susipažinti su įmonės tvarkomais jo asmens duomenimis, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

8.1.1 Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

9. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

9.1 Jei pirkėjas turi su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu sales@vgp.lt.

9.2 Jei pirkėjas mano, kad pardavėjas tvarko pirkėjo duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, pirkėjas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

10. Informacija apie naudojamus slapukus

10.1 Pardavėjo interneto svetainės lankytojams, pardavėjas nori pateikti poreikius atitinkantį ir funkcionalų turinį. Tam naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi pirkėjo naršyklėje ar įrenginyje.

11. Baigiamosios nuostatos

  1. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  2. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

  3. Jei pirkėjas naudojasi Interneto svetaine ir pardavėjo teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, pardavėjas laikys, kad pirkėjas neprieštarauja ir yra susipažinęs su atliktais pakeitimais.